PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Chương trình này nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu dành cho những người làm nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội (khoa học giáo dục, xã hội học, tâm lý học, nhân học, kinh tế học, pháp luật, khoa học chính trị, thông tin đại chúng và truyền thông...).

MỤC TIÊU XÃ HỘI

  • Góp phần tạo nhận thức về việc hình thành một thế hệ các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ở Việt Nam, một thế hệ các nhà nghiên cứu có khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ và có khả năng hợp tác quốc tế sâu rộng trong ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu của mình;
  • Góp phần truyền bá các tinh thần nghiên cứu, chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có;
  • Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật và chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có;
  • Tạo cơ hội giao lưu, kết nối với cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, trong đó có các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các học viên, giảng viên và diễn giả của chương trình.