• SỰ LẠC QUAN CỦA AUGUSTE COMTE (R. Aron, 1959)
  Thể loại: Bài dịch

  Giai đoạn thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX là thời vàng son của các triết lý lịch sử: Auguste Comte (1798-1857), Oswald Spengler (1880-1936), Friedrich Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883). Nhưng bao nhiêu hệ thống là bấy nhiêu «canh gà báo trượt rạng đông»!...

  Xem tiếp >>
 • CHÍNH TRỊ VÀ TRIẾT HỌC Ở PLATÔN (A. Koyré, 1962)
  Thể loại: Bài dịch

  Introduction à la lecture de Platon (Dẫn Vào Thú Đọc Platôn) et Entretiens sur Descartes (Nói Chuyện Về Descartes) của Alexandre Koyré* là một quyển sách kép về hai triết gia được diễn giải. Riêng quyển về Platôn đã được Leonora Cohen Rosenfield dịch sang tiếng Anh, dưới tựa là Discovering Plato (Khám Phá Platôn)....

  Xem tiếp >>
 • SÔKRATÊS (XENOPHÔN, khg 370 tCn)
  Thể loại: Bài dịch

  Khi biết Kritias đã sát hại rất nhiều người, Sôkratês bình luận: «Kẻ nuôi bò cứ để đàn bò của mình ngày càng ít ỏi và tiều tụy mà vẫn không chịu nhận rằng mình thuộc hạng chăn nuôi tồi tệ đã là chuyện lạ đời, nhưng kẻ đứng đầu nhà nước, không ngừng làm cho công dân thưa thớt dần và nghèo khổ thêm...

  Xem tiếp >>
 • SÔKRATÊS (M. SCHLICK, 1936)
  Thể loại: Bài dịch

  Tên Học hội Wien được gắn liền với chủ nghĩa thực chứng lô-gic (logical positivism) hay chủ nghĩa kinh nghiệm lô-gic (logical empiricism) và giấc mơ một khoa học thống nhất (unified science)...

  Xem tiếp >>
 • SÔKRATÊS (K. R. POPPER, 1945)
  Thể loại: Bài dịch

  […] Trong phần sau đây, loại xã hội ma thuật, hay bộ lạc, hay tập thể chủ nghĩa cũng được gọi là xã hội khép, và loại xã hội trong đó mỗi cá nhân phải đương đầu với những quyết định cá biệt là xã hội mở […] Chủ nghĩa toàn trị là …

  Xem tiếp >>
 • SÔKRATÊS (M. MERLEAU-PONTY, 1953)
  Thể loại: Bài dịch

  […] Triết gia hiện đại thường là công chức và luôn luôn là nhà văn, và để bù lại cho phần tự do mà hắn có được khi viết lách, thì ngay từ đầu, điều hắn phát biểu đã được đặt trong thế giới hàn lâm, nơi chọn lựa phải sống như thế nào đã mất đi tính mãnh liệt gay go...

  Xem tiếp >>
 • SÔKRATÊS (ARISTOTELÊS, khg 335-323 tCn)
  Thể loại: Bài dịch

  Trong đoạn văn này, rút ra từ quyển Metaphysics của ông (tập XIII, phần 4, Lịch Sử Và Phê Phán Hệ Thống Triết Học Của Platôn) Aristotelês xác định các đóng góp chính của Sôkratês cho triết học và khoa học là những gì...

  Xem tiếp >>