Đội ngũ IRED

Đội ngũ nhân sự của Viện IRED như sau:

1.  Ban Điều hành (Executive Board)

2.  Hội đồng Khoa học (Scientific Board)