"Tư liệu này là kết quả của một công trình nghiên cứu lý thuyết của Viện IRED do nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Trọng chủ trì. Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển hóa thành sách để công bố rộng rãi trong cộng đồng. Sách dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 06/2014."