TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

Émile hay là về giáo dục

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau

HỌC THUYẾT BERGSON

Tác giả: Gilles DELEUZE

LINH HỒN THẾ GIỚI

Tác giả: Frédéric Lenoir

LỊCH SỬ CÁC LÝ THUYẾT TRUYỀN THÔNG

Tác giả: Armand Mattelart và Michèle Mattelart

VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

Tác giả: Albert M. Craig

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray

NHỮNG PHƯƠNG THỨC TƯ DUY

Tác giả: Alfred North Whitehead

TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

Tác giả: Phan Thanh Lưu

Chương trình đào tạo

Phát triển Năng lực

SƯ PHẠM KHAI PHÓNG

cho Giáo viên Phổ thông

“Bản chất của dạy học là giúp người khác thực học, là làm cho sự học được diễn ra, là tiếp sức cho người học trên hành trình tự lực khai phóng để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mà mình làm.”

Trích sách “Sư Phạm Khai Phóng - Thế giới, Việt Nam & Tôi”

Phát triển Năng lực / SƯ PHẠM KHAI PHÓNG / cho Giáo viên Phổ thông
Phát triển Năng lực / CÔNG DÂN TOÀN CẦU / cho Học sinh Việt Nam

Chương trình đào tạo

Phát triển Năng lực

CÔNG DÂN TOÀN CẦU

cho Học sinh Việt Nam

PLEMS Education là một Sáng kiến Giáo dục Khai phóng phi lợi nhuận do Viện IRED sáng lập và điều hành.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các trường phổ thông và tổ chức giáo dục để triển khai Chương trình PLEMS thông qua hình thức đào tạo trực tiếp cho học sinh hoặc đào tạo giáo viên để nhà trường có thể chủ động thực hiện.

Chương trình PLEMS gồm 3 PHIÊN BẢN dành cho 3 độ tuổi khác nhau: Tiểu học (PLEMS for Kids), THCS (PLEMS for Teens Cấp 2) và THPT (PLEMS for Teens Cấp 3).