Đào Tạo

Viện IRED cũng phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam nhằm phát triển khả năng tự lực khai phóng cho giáo viên, phụ huynh, học sinh, và năng lực lãnh đạo khai phóng cho lãnh đạo trường học.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

NỘI DUNG & LỊCH HỌC

 

 

#

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ

 

SỐ BUỔI

 

LỊCH HỌC

 

PHỤ TRÁCH/ CHỦ TRÌ

1

Chân dung nhà nghiên cứu
Being a Professional Researcher

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

  Diễn giả quốc tế

2

Đạo đức nghiên cứu
Research Ethics

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

Diễn giả quốc tế

3

Thiết kế nghiên cứu
Research Design

6

Chủ nhật
07, 14, 28/10/2018
8.30-17.00

PGS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

4

Khoa học luận & Phương pháp luận
Epistemology & Methodology

6

Thứ 6
12, 26/10 và
02/11/2018
8.30-11.30
Thứ 7
06, 13, 27/10/2018
18.30-21.30

NNC Bù i Văn Nam Sơn

5

Phương pháp nghiên cứu định tính
Qualitative Research Method

6

17, 24/11/2018
18.30-21.30
Chủ nhật
18, 25/11/2018
8.30-17.00

TS. Nguyễn Xuâ n Nghĩa

6


Phương pháp nghiên cứu định lượng
Quantative Research Method
 

6

Thứ 6
07/12/2018
13:30-17:00
Thứ 7
15/12/2018
18.30-21.30
Chủ nhật
09, 16/12/2018
8.30-17.00

TS. Trần Anh Tiến

7

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
Mixed Methods Research

6

Thứ 7
05, 12/01/2019
18.30-21.30
Chủ nhật
06, 13/01/2019
8.30-17.00

PGS. Nguyễn Đức Lộc

8

Công bố nghiên cứu
Research  Publication

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

Diễn giả quốc tế

9

Kinh nghiệm Nghiên cứu
Field Research Experiences

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

Diễn giả quốc tế 

34 buổi (#136 tiết)

03 tháng


Các chuyên đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hình thức “ môn học” .
Các chuyên đề một buổi sẽ được triển khai theo hình thức “ tọa đàm” .
Các tọa đàm này do Viện IRED tổ chức và hoàn toàn miễn phí tham dự.
 

 

 

#

TÊ N CHUYÊ N ĐỀ

SỐ BUỔI

LỊCH HỌC

PHỤ TRÁ CH

/ CHỦ TRÌ

1

Châ n dung nhà nghiê n cứu
(Being a Professional Researcher)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

a-b/c/201d 

Gs. Philip Hallinger 

2

Đạo đức nghiê n cứu

(Research Ethics)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

24/2/2017 

GS. Alma Harris 

3

Đề cương nghiê n cứu
& Thiết kế nghiê n cứu

(Research Proposal & Research Design)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

a-b/c/201d

Gs. Philip Hallinger

4

Khoa học luận & Phương phá p luận (Epistemology & Methodology)

6

8:30-17:00

6-9/12/2016

NNC Bù i Văn Nam Sơn

5

Phương phá p nghiê n cứu định tí nh

(Qualitative Research Method)

6

8:30-17:00

21-23/2/2017

GS. Alma Harris

6

Phương phá p nghiê n cứu định lượng

(Quantative Research Method)

6

8:30-17:00

4-8/1/2017

TS. Trần Anh Tiến

7

Phương phá p nghiê n cứu hỗn hợp

(Mixed Methods Research)

6

8:30-17:00

14-16/3/2017?

Gs. Kimberly Goyette

8

Bá o cá o nghiê n cứu
& Cô ng bố nghiê n cứu

(Final Report & Reseach Publication)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

a-b/c/201d

Gs. Philip Hallinger

9

Tà i trợ nghiê n cứu

(Research Funding)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

17/3/2017?

Gs. Kimberly Goyette

10

Kinh nghiệm Nghiê n cứu thực địa

(Field Research Experiences) 

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

20/01/2017?

PGS. Nguyễn Đức Lộc

Tổng cộng gồm 4 mô n học và 6 tọa đà m

30

30 buổi x 3 giờ/buổi=90 giờ=120 tiết

Ghi chú : Cá c chuyê n đề một buổi sẽ được triển khai theo hì nh thức “ tọa đà m” tự chọn,
cò n cá c chuyê n đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hì nh thức “ mô n học”
bắt buộc. 

Chương trình đào tạo

Phát triển Năng lực

SƯ PHẠM KHAI PHÓNG

cho Giáo viên Phổ thông

“Bản chất của dạy học là giúp người khác thực học, là làm cho sự học được diễn ra, là tiếp sức cho người học trên hành trình tự lực khai phóng để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mà mình làm.”

Trích sách “Sư Phạm Khai Phóng - Thế giới, Việt Nam & Tôi”

Phát triển Năng lực / SƯ PHẠM KHAI PHÓNG / cho Giáo viên Phổ thông

Sách do IRED BOOKS xuất bản

Tủ sách Kinh điển

 

Tủ sách Khai phóng

 

Tủ sách Giáo dục

 

Bộ sách Lịch sử Thế giới (trọn bộ 5 cuốn)

 

Bộ sách Lịch sử Văn minh Thế giới (trọn bộ 45 cuốn)