Tọa đàm IRED: "GIỚI THIỆU TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH ANH-MỸ"

Triết học phân tích giữ vai trò chủ đạo ở các nước Anh, Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng như Úc, Tân Tây Lan, và các nước vùng Scandinavia. Bài thuyết trình giới thiệu triết học phân tích theo cách tiếp cận lịch sử, các trường phái chủ đạo ở mỗi giai đoạn như trường phái phân tích Cambridge (1920s-1940s), trường phái Oxford  (1940s-1970s), chủ nghĩa thực chứng logic (1930s-1970s), chủ nghĩa dụng hành mới (1960s- ), triết học hậu phân tích.