Hoạt động đào tạo
Viện IRED cũng phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam. Hiện nay, chương trình đào tạo của Viện gồm ba mảng chính là:

1. Đào tạo cho Giảng viên Đại học & Nghiên cứu viên

Viện IRED cung cấp những chương trình đào nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội cho giảng viên đại học và nghiên cứu viên tại các Trung tâm và Viện nghiên cứu. Chương trình này góp phần tạo nhận thức về việc hình thành một thế hệ các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ở Việt Nam, một thế hệ các nhà nghiên cứu có khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ và có khả năng hợp tác quốc tế sâu rộng trong ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu của mình. Chương trình này cũng góp phần “Quốc tế hóa trình độ nghiên cứu” của các nhà nghiên cứu tại Việt Nam và “quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu” trong khoa học xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng tại Việt Nam)

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU BIỂU

2. ĐÀO TẠO CHO GIÁO VIÊN 

Viện IRED hợp tác với các Trường/ Viện trong và ngoài nước cung cấp những chương trình đào tạo dành cho các giáo viên phổ thông, nhằm trau dồi chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên phổ thông tiếp cận thêm các phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Đặc biệt, với Dự án giáo dục phi lợi nhuận (not-for-profit) Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMS, giáo viên phổ thông được đào tạo để triển khai 5 môn học khai phóng thuộc chương trình gồm: Tư duy Triết học (Philosophy); Lãnh đạo Chính mình (Self-Leaderhip); Tinh thần Khởi tạo (Entrepreneurship); Tâm thức Yêu thương (Mindfulness); và Thông minh Xã hội (Social-Emotional Learning) phù hợp với từng cấp học mà giáo viên đảm trách tại trường.

 

3. ĐÀO TẠO CHO HỌC SINH

Dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và các phương pháp thực nghiệm được kiểm chứng trên thế giới, Viện IRED đã kết hợp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình khai phóng độc đáo và tiên phong tại Việt Nam dành cho học sinh phổ thông mang tên Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMS. Đây là dự án giáo dục phi lợi nhuận (not-for-profit) (*) dành cho các trường phổ thông và tổ chức giáo dục, thông qua hình thức đào tạo trực tiếp cho học sinh và đào tạo giáo viên để nhà trường có thể chủ động thực hiện.

Chương trình PLEMS gồm 5 MÔN HỌC thuộc 3 PHIÊN BẢN dành cho 3 lứa tuổi HỌC SINH:

Chương trình "PLEMS for Kids" (dành cho Học sinh cấp 1):

 • Em tư duy / Philosophy for Kids (P4K)
 • Em tự chủ / Self-Leaderhip for Kids (L4K)
 • Em sáng tạo / Entrepreneurship for Kids (E4K)
 • Em yêu thương / Mindfulness for Kids (M4K)
 • Em thông minh xã hội / SEL for Kids(S4K)

Chương trình "PLEMS for Teens" (dành cho Học sinh cấp 2):

 • Tư duy Triết học dành cho Học sinh cấp 2 / Philosophy for Teens (P4T2)
 • Lãnh đạo Chính mình dành cho Học sinh cấp 2 / Self-Leaderhip for Teens (L4T2)
 • Tinh thần Khởi tạo dành cho Học sinh cấp 2 / Entrepreneurship for Teens (E4T2)
 • Tâm thức Yêu thương dành cho Học sinh cấp 2 / Mindfulness for Teens (M4T2)
 • Thông minh Xã hội dành cho Học sinh cấp 2 / SEL for Teens (S4T2)

Chương trình "PLEMS for Teens" (dành cho Học sinh cấp 3):

 • Tư duy Triết học dành cho Học sinh cấp 3 / Philosophy for Teens (P4T3)
 • Lãnh đạo Chính mình dành cho Học sinh cấp 3 / Self-Leaderhip for Teens (L4T3)
 • Tinh thần Khởi tạo dành cho Học sinh cấp 3 / Entrepreneurship for Teens (E4T3)
 • Tâm thức Yêu thương dành cho Học sinh cấp 3 / Mindfulness for Teens (M4T3)
 • Thông minh Xã hội dành cho Học sinh cấp 3 / SEL for Teens (S4T3)

(*) Phi lợi nhuận (not-for-profit) được hiểu là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, các khoản phí (nếu có) là nhằm đảm bảo chi phí vận hành và trợ giúp giáo dục cho các trường còn nhiều khó khăn.